Algemene voorwaarden

Definities: 

 1. Onder San wordt verstaan San Kozijnen B.V. 
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht tot het verrichten van  de werkzaamheden of het leveren van producten aan San heeft gegeven. 
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
 4. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan; kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen. 
 5. Onder de levering van het product wordt verstaan de levering en montage door San van één of meer kunststof gevelelementen.

Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met San betreffende de verkoop, en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering en/of plaatsing mogelijk te maken. 
 2. Gegevens van San:
  1. Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
  2. Handelsnamen: San Kozijnen BV;
  3. Vestigingsadres:  Neptunusweg 30
  4. Bezoekersadres: Neptunusweg 30
  5. Telefoonnummer: 085-3032978
  6. Telefonisch te bereiken op de volgende dagen en tijdstippen: ma – vr van 09:00 – 17:00 uur. Afwijkingen op zon- en feestdagen zijn mogelijk.
  7. E-mailadres: info@sankozijnen.nl
  8. Kamer van Koophandel-nummer: 64620336
  9. BTW-identificatienummer: B855746968B01
  10. Meldpunt voor klachten: service@sankozijnen.nl
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, dan heeft dat geen invloed op de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen treden in dat geval in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen..
 4. Indien de inhoud van een bepaling in deze algemene voorwaarden onverenigbaar is met de inhoud van een bepaling in de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst, gaat de bepaling in de schriftelijke overeenkomst voor, tenzij San ten tijde van het sluiten van de schriftelijke overeenkomst niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in de algemene voorwaarden af te wijken. Indien de schriftelijke overeenkomst niet door San is opgesteld en er door partijen niet specifiek is onderhandeld over de inhoud van de afwijkende bepaling in de schriftelijke overeenkomst, geldt dat San niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in deze algemene voorwaarden af te wijken.
 5. Ter afwering van aansprakelijkheid jegens de afnemer kunnen (voormalige) ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van San eveneens een beroep doen op deze algemene bepalingen. Voor zover vereist schept dit artikellid daartoe overeenkomstig artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (BW) het recht ten behoeve van ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van San. 

 

Artikel 2: Aanbieding 

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na verzending. 
 2. Elke aanbieding is, tenzij anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 
 3. De door San overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal San de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. 

Artikel 3: Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door San. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is. 
 2. De aanbieding van San omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel 5 lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden als meerwerk beschouwd. 
 1. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van San binden San niet dan nadat en voor zover zij door San schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is. 

Artikel 4: Prijs 

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres. 
 2. De prijzen die genoemd zijn in de aanbieding zijn 30 dagen geldig. 
 3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend, behoudens wijzigingen in BTW. 

Artikel 5: Montage 

 1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn onderdeel van de opdracht. 
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat: 
 3. a) het personeel van San en alle overige door San voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten; 
 4. b) het bouwwerk bereikbaar is via een verharde weg; 
 5. c) elektriciteit en water ter beschikking van San zijn; 
 6. d) de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend; 
 7. e) herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt. 
 8. Kosten van vergunningen en precariorechten zijn voor rekening van de afnemer. 
 9. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 
 10. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet wordt voldaan, zijn voor rekening van de afnemer. 
 11. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer dit wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst. 

Artikel 6: Levertijd 

 1. De levertijd omvat de aflevering door San van de producten op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan. 
 2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 
 3. a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
 4. b) de dag van ontvangst door San van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerstbenodigde werktekeningen; 
 5. c) de dag van ontvangst door San van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de afnemer dient te worden voldaan. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van San ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. – week. 
 6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door San bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van San vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd. 
 7. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat. 
 8. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat San van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 
 9. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht. 
 10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd. 
 11. San heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren. 
 12. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal San deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet. 

Artikel 7: Oplevering en Reclamering 

 1. Zodra de kunststof gevelelementen zich in de gevel van de afnemer bevinden en deze afgewerkt zijn aan de binnenkant, wordt het werk als opgeleverd beschouwd
 2. a) nadat San, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden samen met de monteur. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst. Deze opleveringscontrolelijst dient door San/monteur en de afnemer te worden ondertekend; 
 3. b) 36 uur nadat San de werkzaamheden voltooid heeft en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten. 
 4. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van oplevering en acceptatie van het werk en zullen door San zo spoedig mogelijk worden hersteld. 
 5. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door San geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole die samen met de monteur nagelopen zal worden. Bij overschrijding van de termijn van lid 1.b. vervalt elke aanspraak jegens San ter zake van die gebreken. 
 6. Vanaf het moment van oplevering is het uitgevoerde werk voor risico van de afnemer. 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door San aan de afnemer geleverde goederen en nog te leveren goederen blijven eigendom van San tot het moment waarop alle vorderingen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in  artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, die San op  de afnemer heeft of zal verkrijgen op grond van alle overeenkomsten tussen partijen door de afnemer zijn voldaan, tevens omvattende rente, kosten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de gesloten overeenkomst. 
 2. Ingeval van wanprestatie, surséance van betaling, faillissement, toelating tot Wettelijke Schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de afnemer, of overlijden wanneer de afnemer een natuurlijke persoon is, is San gerechtigd  het eigendomsvoorbehoud in te roepen. San behoudt zijn recht op vergoeding voor verlies of schade. Elke vordering dienaangaande van San op de afnemer is direct en volledig opeisbaar. 
 3. Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud, heeft San het recht om het geleverde goed terug te halen. De afnemer heeft de verplichting om hiertoe alle medewerking te verlenen.

 

Artikel 9: Betaling 

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs en betaling van de verzonden facturen als volgt geschieden: 40% bij opdracht, ; 55%, te betalen twee dagen voor aanvang montage; het restant van 5% na oplevering conform in artikel 7. 
 2. Voor zover daarvan in lid 1 niet is afgeweken dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. 
 3. Meerwerk zal aan de afnemer in rekening worden gebracht na oplevering conform artikel 7. 
 4. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van San op verrekening van meerwerk onverlet. 
 5. De berekening van meerwerk geschiedt op basis van factoren die prijsbepalend waren op het moment van de verrichting van het meerwerk. Bij minderwerk vindt er verrekening plaats op basis van factoren die prijsbepalend waren op het moment van het aangaan van de overeenkomst. 
 6. Overtreft de som van het minderwerk dat van het meerwerk, dan is San gerechtigd om 10% van het betreffende verschil bij de eindafrekening in rekening te brengen bij de afnemer. Dit artikel is niet van toepassing indien het minderwerk een gevolg is van een verzoek van San. 
 7. Alle betalingen dienen te geschieden op een door San aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door San wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is. 
 8. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, die gelden als fatale betalingstermijnen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. 
 9. Heeft er geen betaling plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer direct rente verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar. Indien de afnemer handelt als consument bedraagt de rente 6% per jaar. Indien de wettelijk rente – genoemd in artikel 6:119 en in artikel 6:119a BW voor handelsovereenkomsten – hoger is dan voornoemde percentages, dan geldt de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt de rente berekend per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt meegenomen in de berekening als zijnde een volle maand. 
 10. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de afnemer die niet handelt als consument aan San alle buitengerechtelijke kosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, verschuldigd met een minimum van € 40,-. Door de afnemer die niet handelt als consument zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. De afnemer die handelt als consument is de buitengerechtelijke kosten, die berekend worden conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012, 141), verschuldigd zodra de afnemer vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aanmaning, waarbij de gevolgen van het uitblijven worden vermeld, waaronder de verschuldigdheid van de conform dit artikellid berekende buitengerechtelijk kosten.
 11. Indien San in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, dienen alle kosten in verband met deze procedure te worden voldaan door de afnemer. 

Artikel 10: Garantie 

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, exclusief de hierna te noemen onderdelen, wordt bij normaal gebruik en onderhoud gegarandeerd voor een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld in artikel 7, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat door San op hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke,  zonweringen en geleverd glas vijf jaar garantie wordt gegeven. De oppervlaktebehandelingen maken onderdeel uit van het product en vallen onder de tien jaar garantie. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke, vallen niet onder het product en niet onder de garantie. 
 2. Buiten de garantie vallen: 
  1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen; 
  2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; 
  3. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; 
  4. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege San aan het geleverde zijn uitgevoerd; 
  5. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; 
  6. adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen. 
  7. Beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 4 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.
 3. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van San van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond. 
 4. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan San te worden gemeld. Onder onverwijld in de zin van deze bepaling dient te worden verstaan uiterlijk 3 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment, dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. San is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De afnemer zal San hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan San het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijk eveneens zonder kostenberekening toestaan. 
 5. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet vernieuwd. 
 6. Garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van San reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en). 
 7. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met San gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is San met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van San is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van San en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van San, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal uitsluitend jegens consumenten geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. 
 3. De afnemer is gehouden San schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor San mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen San worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door San. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is. 

Artikel 12: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is San niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van San onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overstroming, wateroverlast en andere ernstige storingen in het bedrijf van San of dat van zijn leveranciers. 
 3. Er bestaat geen schadevergoedingsplicht ten aanzien van te lijden of geleden schade ingevolge ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn naar aanleiding van een overmacht situatie

Artikel 13: Opschorting en Ontbinding 

 1. San is bevoegd om de overeenkomst met de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk en/of mondeling te ontbinden en/of de verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en/of enig bedrag dat is verschuldigd door de afnemer op grond van een door Gebruiker geleverde prestatie terstond in zijn geheel op te eisen, onder de hierna te noemen omstandigheden: 
 2. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met San (wanprestatie);
 3. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd of wordt ontbonden;
 4. Indien de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. Indien de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 6. Indien de afnemer overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een onderdeel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf of een onderdeel daarvan in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot overdracht van de zeggenschap binnen haar onderneming of een onderdeel daarvan op andere wijze aan een derde, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.
 7. Wanneer de afnemer de overeenkomst wenst te beëindigen zonder dat San tekortschiet  in de nakoming, is beëindiging van de overeenkomst slechts mogelijk met wederzijds goedvinden. 
 1. Wanneer San een op haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, kan de afnemer de overeenkomst slechts ontbinden of enige verplichting opschorten nadat de afnemer San schriftelijk in gebreke stelt en daarbij aan San een redelijke termijn stelt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
 2. Indien San op het moment van ontbinding al  werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst heeft  verricht, heeft San de bevoegdheid om te verlangen dat ten gevolge van de ontbinding geen ongedaanmaking plaatsvindt ter zake (een deel van) de door San deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen van de afnemer. De met de uitgevoerde werkzaamheden samenhangende betalingsverplichtingen van de afnemer worden door ontbinding zo nodig direct opeisbaar. 
 3. Bij ontbinding van een getekende offerte onder voorbehoud van financiering is het een harde voorwaarde dat de klant een officiële afkeuring van de financieringsaanvraag schriftelijk kan aantonen aan San . Dit dient uiterlijk binnen 10 weken na ondertekening van de offerte te geschieden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter. 

Vrijblijvende offerte

Ontvang direct de prijs voor jouw kozijnen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor jouw verbouwing, of vervanging van jouw kozijnen. Je bent ook van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze showroom in Leeuwarden. 

Prijs opvragen
Stel je vraag direct & snel via WhatsApp!